Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

4344 7df6 420
sweetsweetnothing
9046 768d 420
sweetsweetnothing
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viawelcometowonderland welcometowonderland
6172 3aed 420

theaterforthepoor:

Louis Garrel / “The Dreamers” / dir. Bernardo Bertolucci / 2003

sweetsweetnothing
Reposted frompolimery polimery viamorazmora morazmora
sweetsweetnothing
7990 1a88 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viamorazmora morazmora
sweetsweetnothing
7101 182a 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viamorazmora morazmora
6800 a6da 420
Reposted fromcuty cuty viamorazmora morazmora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl